Overige en extra werkzaamheden

Onder overige en extra werkzaamheden vallen:

I Werkzaamheden die niet zijn opgenomen in deze taakomschrijving of niet direct daaruit voortvloeien of in verhouding met de gebruikelijke gang van zaken meer tijd, aandacht of inspanning vergen zoals:

a) Opstellen van een meerjarenonderhoudsplan;
b) Organiseren, bijwonen, notuleren etc. van buitengewone en tweede vergaderingen van eigenaars;
c) Bijwonen van rechtszittingen;
d) Wijzigen van splitsingsakte;
e) Werkzaamheden voor het wegwerken van gebreken ten gevolge van een aanschrijving op grond van de Woningwet wanneer onderdelen van het gebouw gebreken vertonen;
f) Opstarten van een nieuwe of slapende VvE;


II Werkzaamheden die weliswaar in het belang van de VvE worden uitgevoerd c.q. opgedragen terwijl de daarmee gepaard gaande kosten niet voor rekening (hoeven te) komen van de gemeenschap zoals:

a) Bij eigendomsoverdracht opstellen van een afrekeningen servicekosten voor de notaris: opstellen verklaring evt. achterstand en aandeel onderhoudsreserve, depot voorlopige stookafrekening. Informatie nieuwe eigenaar: notulen laatste vergadering, evt. huishoudelijk reglement, laatst goedgekeurde begroting / bijdragen.

 

Terug