VvE Juridisch/organisatorisch

 • Op inzichtelijke wijze inrichten van administratie en archief (met inachtneming van wettelijke archieftermijnen) van de VvE voor inzage door leden en/of geautoriseerde derden;
 • Opstellen van door de vergadering vast te stellen mandaat ter incassering van ledenbijdragen(*);
 • Bijhouden van de ledenadministratie en het voeren van bijbehorende correspondentie;
 • Optreden, in- en extern, als behartiger van de belangen van de VvE;
 • Volgen van en onderhouden van contacten met de overheid over zaken die de VvE aangaan;
 • Verzorgen van administratieve formaliteiten voor autoriteiten, zoals vergunningen;
 • Vervullen van de secretariaatsfunctie (aanspreekpunt) voor de VvE;
 • Ondersteunen van vergadering van eigenaars, commissies en anderzijds gedelegeerden over procedurele aangelegenheden;
 • Organiseren van de jaarlijkse algemene ledenvergadering en het verzorgen van bijbehorende correspondentie zoals uitnodiging, agenda (-stukken), volmachten, notulen;
 • Collectief verzekeren en het voldoende verzekerd houden van het onroerende goed en daaraan verbonden zaken;
 • Behandelen van alle assurantiezaken met inbegrip van schade-afwikkelingen welke onder de dekking vallen van de door de VvE gesloten verzekeringen;
 • Uitbesteding van servicewerkzaamheden zoals schoonmaakwerkzaamheden;
 • Organisatie rond in dienstverband van de VvE werkzaam personeel.


(*) Wij adviseren de vergadering van eigenaars in geval van achterstallige betaling van de ledenbijdrage de bestuurder te machtigen een incassoprocedure te voeren waarbij alle daaraan verbonden kosten voor rekening komen van het in gebreke zijnde lid.

 

Terug